29.12.2014 - ujrzeć zbawienie

Poniedziałek 29 grudnia

Ewangelia na dzisiaj (Łk 2,22-35):

Gdy upłynęły dni Ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:
„Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu
w pokoju, według Twojego słowa.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,
któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
światło na oświecenie pogan
i chwałę ludu Twego, Izraela”.
A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu”.

Minutka ze Słowem:

ujrzeć zbawienie

Symeon, przygotowany przez Ducha Świętego, by zaświadczyć, że Jezus jest Mesjaszem: Bo moje oczy ujrzały zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan.

Piękne słowa, a zarazem obietnica zbawienia przygotowana dla nas wszystkich. Czasem trudno to zrozumieć. Wiem to, ale czasem o kimś mam złe zdanie bo jego czyny świadczą przeciw niemu. Wtedy sobie przypominam, że Jezus zbawienie przygotował dla wszystkich i za każdego z nas z osobna przelał swoją świętą krew.

Pamiętajmy: Każdego dnia głoście Jego zbawienia, głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów, rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów.

podpowiada Beata Ziomek

primi sui motori con e-max