2015

21.10.2015 - dyscylina

Środa XXIX tygodnia zwykłego

Ewangelia na dzisiaj ( Łk 12, 39-48):

Jezus powiedział do swoich uczniów: «To rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie". Wtedy Piotr zapytał: "Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?" Pan odpowiedział: «Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas rozdawał jej żywność? Szczęśliwy ten sługa, którego pan powróciwszy zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w duszy: "Mój pan ociąga się z powrotem", i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; każe go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce. Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą».

Minutka ze Słowem

dyscyplina

W swoim życiu napotykamy wiele czynności, które musimy konieczne wykonać, a są dla nas ciężkie, nudne, monotonne. Takie czynności większość z nas odkłada na ostatnią chwilę, gdyż zazwyczaj znajdujemy wymówkę aby ich nie wykonywać. Dla wielu czynności sami sobie jesteśmy panami, nie ma nad nami osoby, która by weryfikowała kiedy i jak je wykonamy. Brak zewnętrznego nadzoru nie oznacza, że nasze czynności, które niezbyt lubimy zostaną zaniedbane lub pobieżnie wykonane. Często jest tak, że dzięki czynnościom, które my wykonujemy, innym żyje się lepiej lub odwrotnie. Każdy z nas czerpie z czynności, które ktoś wykonał.

Boże, dziękuję Ci, za możliwość uczynienia życia lepszym poprzez należyte wykonywanie powierzonych mi obowiązków.

podpowiada Edyta Kochany

primi sui motori con e-max